top of page

Algemene voorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing bij ieder gebruik van de website www.comprimmo.be en www.comprimmo.com en al haar sub-sites (hierna “Website”), evenals iedere andere dienst aangeboden door Comprimmo Vastgoed BVBA met maatschappelijke zetel te Waregemseweg 113 – 9790 Wortegem-Petegem (hierna “Wij” of “Ons”), met ondernemingsnummer BE0449.704.470, eigenaar en beheerder van de Website. 

 Het begrip “Dienst” zoals in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden gebruikt, verwijst naar het geheel van - bezoek en/of gebruik van - de Website, evenals iedere andere op of via de Website door Ons aangeboden dienst.

Door het loutere gebruik van de Dienst, erkent u dat u deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (verder “AGV”) heeft gelezen en aanvaard.

 Huidige AGV kunnen te allen tijde gewijzigd of herzien worden. De gewijzigde of herziene AGV worden toepasbaar vanaf het moment dat zij op de Website worden gepubliceerd. U kan de meest recente versie van de AGV te allen tijde raadplegen via www.comprimmo.be/privacy-gdpr

Comprimmo Vastgoed BVBA behoudt zich het recht voor om (een deel van) de Dienst op ieder ogenblik te wijzigen, stop te zetten, tijdelijk of permanent, en dit met of zonder voorafgaande mededeling.

Gebruik van de Dienst

U moet 18 jaar of ouder zijn om de Dienst te mogen gebruiken. Minderjarigen die gebruik wensen te maken van de Dienst, moeten begeleid worden door minstens één van hun ouders. Wij zijn in geen geval aansprakelijk indien minderjarigen de Dienst gebruiken zonder ouderlijk toezicht.

Gebruik van de Dienst is op eigen risico. De Dienst wordt geleverd op een “as is” en “as available” basis.

Als gebruiker van de Dienst verklaart u de hierna volgende verboden te begrijpen en te aanvaarden:

 • Het is niet toegelaten gebruikersnamen, paswoorden, e-mail adressen of andere persoonlijke data van gebruikers te verzamelen en/of gebruiken, voor welk doel dan ook.

 • Het is, behoudens expliciete en voorafgaandelijke schriftelijke toelating van ons, niet toegelaten “metatags” te gebruiken.

 • Het is niet toegelaten de Dienst te gebruiken voor ongeoorloofde publiciteit, inclusief via spam, kettingbrieven of ongewenste e-mails.

 • Het is niet toegelaten om data mining, robots, screen scraping of gelijkaardige dataverzamelingshulpmiddelen te gebruiken op de Dienst, uitgezonderd mits uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van ons. U mag niet “framen” en geen “framing technieken” gebruiken op gelijk welk onderdeel van de Dienst zonder expliciete schriftelijke toelating daartoe.

 • Het is niet toegelaten om een onderdeel van de Dienst, het gebruik van de Dienst, of de toegang tot de Dienst te kopiëren, te vermeerderen, te reproduceren, te verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke toelating van ons.

 • Het is niet toegelaten om spam te uploaden of te posten.

 • Het is niet toegelaten om wormen, virussen of enige andere code van destructieve aard te uploaden, posten of versturen.

 • Het is niet toegelaten de Dienst te wijzigen, aan te passen of te hacken of de website van een derde te wijzigen om te doen lijken alsof die geassocieerd is met de Dienst aangeboden door ons. 

 • Het is niet toegelaten de Dienst te gebruiken voor om het even welk onwettig of ongeoorloofd doel. U mag bij het gebruik van de Dienst geen grenzen van de toepasselijke wetgeving (inclusief maar niet uitsluitend deze betreffende het Auteursrecht en het Databankenrecht)  overschrijden.

 • Het is niet toegelaten de Dienst te gebruiken voor commerciële doeleinden; enkel privégebruik van de Dienst is toegelaten.

Het is wel toegelaten een “hyperlink” te creëren vanop uw eigen website naar de homepage van Onze Website. In het geval u een “deeplink” naar specifieke inhoud op de Website wil creëren, dient u Onze expliciete en voorafgaande toestemming te verkrijgen.

U aanvaardt dat wij beroep mogen doen op diensten van derden en “hostingpartners” om de nodige hardware, software, opslagruimte en het nodige netwerk en aanverwante technologieën te voorzien, noodzakelijk om de Dienst te laten functioneren.

Het is mogelijk dat wij, terwijl u gebruik maakt van de Dienst, “cookies” verzendt, afkomstig van het domein www.comprimmo.be. Een cookie is een klein bestand, verzonden door een internetserver naar uw browser, dat zich registreert op de harde schijf van uw computer. Cookies zijn noodzakelijk om optimaal gebruik te kunnen maken van de Dienst. Wij bewaren in een cookie geen persoonlijke gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren, noch maken wij gebruik van cookies voor opsporingsdoeleinden.

Links naar andere websites

De Website kan hyperlinks bevatten naar inhoud van derden of naar websites die beheerd worden door derden. Wij hebben geen controle over de inhoud of andere karakteristieken van die websites of webpagina’s en kan niet verantwoordelijk/aansprakelijk worden gehouden voor de kwaliteit, noch voor de juistheid van de inhoud of andere karakteristieken van die websites. De beheerders van die websites zijn als enige verantwoordelijk voor het naleven van de wetgeving en reglementeringen die betrekking hebben op de producten en/of diensten die zij aanbieden op of via hun website, waaronder maar niet uitsluitend de reglementering betreffende de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, enz.

Betrouwbaarheid van de informatie op de Website

Hoewel er gestreefd wordt naar betrouwbaarheid, actualiteit, volledigheid en nauwkeurigheid bij de informatie en andere inhoud die u kan terugvinden op of via de Dienst, kunnen wij in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, in het bijzonder materiële, immateriële of ander schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie en andere inhoud van de Dienst. Hetzelfde geldt met betrekking tot van of via de Dienst gedownloade bestanden.

In het bijzonder doen wij al het mogelijke om de vastgoedadvertenties op onze Website regelmatig bij te werken. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de inhoud van de advertentie of ingeval het vastgoed niet meer zou beschikbaar zijn op het moment dat u de advertentie bekijkt.

De advertentie vormt in geen geval een aanbieding in de juridische zin van het woord. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u een beslissing neemt (aankoop, huur,...) omtrent het vastgoed, contact met ons op te nemen om persoonlijk te controleren of de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed correct en up-to-date zijn. De informatie op onze Website is altijd van voorlopige aard en moet altijd door ons worden bevestigd, in het bijzonder maar niet uitsluitend wat de prijs betreft.

Alle afmetingen in onze advertenties zijn steeds bij benadering en informatief.

Verwerking van persoonsgegevens

VOORAF

Vooraf. Wij respecteren de privacy van onze klanten en bezoekers van onze website. We gaan dan ook zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Met dit privacybeleid willen we u op de hoogte brengen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens bij het gebruik van deze website, alsook wanneer u gebruikt maakt van onze diensten.

Korte inleiding tot de wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is een wetgeving van kracht die uw rechten regelt met betrekking tot uw persoonsgegevens. De belangrijkste begrippen in deze nieuwe wetgeving (vaak GDPR genoemd) zijn betrokkenen, persoonsgegevens, en verwerkingen. De betrokkene, dat bent u, de natuurlijke persoon die deze website bezoekt of gebruikt maakt van onze diensten. Uw persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u betrekking hebben: dat kan uw naam zijn, uw email adres, maar ook uw contacten met ons, uw voorkeuren met betrekking tot het pand dat u zoekt, of wat u ons in een contactformulier hebt meegedeeld. Wat we met uw persoonsgegevens doen, is ze verwerken. Dat gaat van opvragen, opslaan tot gebruiken voor meerdere doeleinden.

WELKE PERSOONSGEGEVENS?

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens? We verwerken uw persoonsgegevens om ons in staat te stellen uw pand te verkopen of te verhuren, om een match te kunnen vinden tussen uw wensen en noden en de panden die wij te huur en te koop stellen, om u toe te laten op de hoogte te blijven van panden die u kunnen aanbelangen.

Op welke wettelijke basis verwerken we uw persoonsgegevens (de “rechtsgrond”). Elk gebruik van uw persoonsgegevens moet een wettelijke basis hebben, moet “rechtmatig” zijn. Wij verwerken uw gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang, uw toestemming, de precontractuele fase of de uitvoering van een overeenkomst, en de wettelijke verplichting.

Soms hebben we een “wettelijke verplichting” om persoonsgegevens op te vragen. Zo moeten we, om een verkoopcompromis te kunnen opstellen, beschikken over uw rijksregisternummer.

Voor bepaalde zaken, zoals het opsturen van nieuwsbrieven per email vragen we uw toestemming. U kan uw toestemming op elk ogenblik intrekken. Dat kan eenvoudig, meestal door de knop ‘uitschrijven’ te klikken die u in elk van deze e-mails vindt.

We bewaren ook gegevens op basis van on “gerechtvaardigd belang”. Dit “gerechtvaardigd belang” omvat die zaken waarvan u als klant kan verwachten dat wij ze als vastgoedmakelaar nodig hebben om ons werk degelijk uit te voeren. Het gaat bijvoorbeeld om het opstellen van klantenlijsten (waarover verder meer) of specifieke informatie die van belang is in het kader van bepaalde panden of bepaalde klanten. 

Ten slotte hebben wij natuurlijk persoonsgegevens nodig om de overeenkomst die we met u hebben te kunnen uitvoeren, zoals identificatiegegevens, adresgegevens en contactgegevens.

Welke persoonsgegevens bewaren we van u? Welke persoonsgegevens we van u bewaren hangt af van de relatie die u met ons hebt. We noemen dit categorieën van betrokkenen. 
 

Relatie Omschrijving

BEZOEKER de natuurlijke persoon die de website bezoekt zonder zich kenbaar te maken en ons persoonsgegevens te geven

VRIJBLIJVENDE DIENSTEN de natuurlijke persoon die gebruikt maakt van onze gratis diensten (zoals zoekopdrachten bewaren, gratis schatting van een pand, contactformulier) zonder een overeenkomst te ondertekenen

KANDIDAAT-HUURDER de kandidaat-huurder die ons in de context van een specifiek pand of in het kader van het zoeken van een huurwoning in het algemeen, ons uitgebreide informatie levert, en eventueel één of meerdere panden bezoekt

KANDIDAAT-KOPER de kandidaat-koper die ons in de context van een specifiek pand of in het kader van het zoeken van een koopwoning in het algemeen, ons uitgebreide informatie levert, en eventueel één of meerdere panden bezoekt

VERHUURDER de verhuurder, met wie een verhuuropdracht wordt ondertekend

VERKOPER de verkoper, met wie een verkoopopdracht wordt ondertekend

BEWONER de persoon die een pand betrekt, waarbij deze bewoner niet de verhuurder of verkoper is bij de transactie

PROSPECT de natuurlijke persoon die wij contacteren of die ons contacteert met het oog op het te koop of te huur stellen van een pand van deze persoon


We overlopen hieronder per categorie van klant hoe we uw persoonsgegevens verwerken, of u zich hiertegen kan verzetten, en wat de gevolgen daarvan zijn. Daarna overlopen we welke rechten u als betrokkene hebt tegenover ons.

Welke persoonsgegevens verwerken we van de bezoeker? Wanneer u als bezoeker van onze website geen persoonsgegevens meedeelt, bewaren we geen persoonsgegevens. Afhankelijk van de instellingen van de browser is het mogelijk dat cookies op het toestel van de gebruiker worden geplaatst. Zie hiervoor de cookie policy.

Welke persoonsgegevens verwerken we bij vrijblijvende diensten? Sommige van onze diensten zijn geheel vrijblijvend. In dat geval verwerken we enkel die gegevens die nodig zijn voor deze dienst.

Deze diensten zijn onder meer: de aanmaak van een profiel, het bewaren van zoekopdrachten, een gratis schatting van uw pand, het invullen van een contactformulier, het inschrijven op een nieuwsbrief. Bij de aanmaak van een profiel kunnen volgende gegevens worden opgevraagd: identificatiegegevens en contactgegevens. Bij het bewaren van een zoekopdracht wordt naast een emailadres de informatie bewaard die nodig of nuttig is om de door u gevraagde zoekopdracht op te stellen. Een gratis schatting van uw pand vergt een zekere investering en het is normaal dat wij uiteenlopende persoonsgegevens kunnen bewaren, zoals pandgegevens, identificatiegegevens, contactgegevens, de reden waarom u de schatting vraagt. Het laten uitvoeren van een gratis schatting houdt toestemming in voor het verzamelen van deze gegevens. Eenmaal een schatting is uitgevoerd, bewaren wij deze schatting, dit zowel op basis van uw toestemming als een gerechtvaardigd belang, als uit mogelijke aansprakelijkheid uit deze schatting. Bij het invullen van een contactformulier bewaren we uw contactgegevens en uw vraag of opmerking, alsook elke verdere communicatie. Bij het inschrijven voor een nieuwsbrief wordt uw e-mailadres bewaard.

Behalve zoals hierboven aangegeven, gebeurt elke verwerking binnen het kader van uw toestemming.

We slaan deze persoonsgegevens op zolang de verwerking loopt en tot 6 maand of meer na uw laatste activiteit.

Welke persoonsgegevens verwerken we van de kandidaat-huurder? U bent een kandidaat-huurder van zodra u zich hiertoe expliciet gemeld hebt bij ons. Voor een kandidaat-huurder zijn volgende verwerkingen mogelijk. Een pre-screening laat toe uw huurdersprofiel vast te leggen. Het gaat hier geenszins om een “geautomatiseerde beslissing”. We verzamelen deze gegevens om u panden te laten bezoeken die aan uw wensen kunnen voldoen en om u geen panden te laten bezoeken die op zekere wijze geen match voor u zijn. Deze persoonsgegevens omvatten mogelijks: uw loonfiche of gegevens omtrent uw inkomen, uw gezinssituatie, vanaf wanneer u wil huren, uw budget, alsook alle informatie omtrent het gewenste pand. Wordt een pand bezocht, dan noteren we dit ook. Bij het aangaan van een huurovereenkomst worden alle gegevens, nodig om de huurovereenkomst te kunnen afsluiten, verzameld en bewaard.

Deze persoonsgegevens bewaren we met het oog op het eventueel aangaan van een huurovereenkomst. De wettelijke basis voor de verwerking is dan ook de “precontractuele fase”. De opslagperiode van de persoonsgegevens bedraagt minstens 6 maand, hangt verder af van uw graad van activiteit als kandidaat-huurder, en kan binnen een redelijk kader verlengd worden, teneinde een lange termijn profiel van u als huurder op te stellen. Wordt op basis van uw verminderde activiteit als kandidaat-huurder beslist uw gegevens niet langer te verwerken, dan kan u hiervan vooraf op de hoogte worden gebracht.

Tekent u een huurovereenkomst, dan moeten we de persoonsgegevens minstens 10 jaar bewaren voor onze contractuele aansprakelijkheid. 
U hebt een recht van inzage en een effectief recht op rectificatie van objectief foute gegevens. Er worden geen persoonsgegevens bewaard die tot bijzondere categorieën behoren (zoals ras, godsdienst, seksuele geaardheid, gezondheid), tenzij u dit uitzonderlijk zelf expliciet vraagt.

Welke persoonsgegevens verwerken we van de kandidaat-koper? U bent een kandidaat-koper van zodra u zich hiertoe expliciet gemeld hebt bij ons. Voor een kandidaat-koper verwerken we volgende persoonsgegevens. We bewaren uw naam, e-mailadres en gsm-nummer. We noteren uw wensen en noden betreffende het pand dat u zoekt, alsook enige andere informatie die u ons meedeelt betreffende uw situatie of waarvan wij begrijpen dat ze nuttig kan zijn bij het vinden van een geschikt pand. Als u een pand bezoekt, dan noteren we dit als activiteit, verbonden met dit pand. De verkoper, die via een online profiel toegang heeft tot het activiteitenverslag, ziet enkel dat een bezoek heeft plaatsgevonden. Als u een bod doet, bewaren we uw bod, en het antwoord van de verkoper. Wordt een bod of tegenaanbod aanvaard, dan worden alle wettelijke gegevens, nodig om een compromis te kunnen opstellen, verzameld en bewaard (zoals een kopie of een uitlezing van uw identiteitskaart). Het compromis wordt eveneens bewaard. Hebt u sterke interesse getoond in een pand of hebt u een pand bezocht, en eindigt onze opdracht zonder verkoop van het pand, dan ontvangt de verkoper via een aangetekend schrijven een lijst van alle (ernstige) kandidaat-kopers. Deze lijst bevat uw naam, uw emailadres en een gedeeltelijk onleesbaar gemaakt gsm-nummer. Wij geven uw gegevens door aan de verkoper wegens een dwingend gerechtvaardigd belang, met name wegens dwingende contractuele bepalingen in de verkoopopdracht. Dit betekent dat u zich hiertegen niet kan verzetten. Volgende voorzorgsmaatregelen worden in dit kader getroffen: het is de verkoper verboden u op basis van die lijst rechtstreeks te contacteren, het is hem of haar eveneens verboden aan eender wie te melden dat u op die lijst staat, alsook deze lijst door te geven; en na 6 maand is de verkoper verplicht de lijst te vernietigen, alsook elke kopie of scan die hij of zij hiervan mocht hebben. Daarnaast is het mogelijk dat wij deze lijst zelf doorgeven aan een vastgoedmakelaar die de verkoopopdracht overneemt, of met wie wij samenwerken.

Behalve ingeval hierboven vermeld, gebeurt de verwerking op basis van uw toestemming en ons gerechtvaardigd belang om u beter van dienst te kunnen zijn. Uw gegevens worden voor een minimum van 2 jaar bewaard.

Doet u een bindend bod, tekent u een koopbelofte of compromis, dan moeten we de persoonsgegevens minstens 10 bewaren voor onze contractuele aansprakelijkheid. Standaard houden we uw gegevens voor een periode van 30 jaar bij, maar na 10 jaar kan u vragen om uw gegevens te schrappen.

U hebt een recht van inzage en een effectief recht op rectificatie van objectief foute gegevens. Hiertoe dient u ons het bewijs te leveren van uw identiteit), de correcte informatie mee te delen, alsook waar nodig een voldoend bewijs van deze correcte waarde. Er worden geen persoonsgegevens bewaard die tot bijzonder categorieën behoren (zoals ras, godsdienst, seksuele geaardheid, gezondheid) tenzij u dit uitzonderlijk zelf expliciet vraagt.

Welke persoonsgegevens verwerken we van de verhuurder? In het kader van een verhuuropdracht bewaren we alle gegevens, nodig om de verhuuropdracht te kunnen uitvoeren, zoals pandgegevens, uw identiteit en contactgegevens. We bewaren eveneens bijkomende informatie die wij vernemen aangaande het pand of andere nuttige informatie om een passende huurder voor uw pand te zoeken. Gelieve te noteren dat de GDPR verbiedt persoonsgegevens te verwerken aangaande ras, godsdienst, seksuele oriëntatie, gezondheid, zodat de “andere nuttige informatie” die we noteren op geen enkele wijze op dergelijke zaken betrekking kan hebben.

Persoonsgegevens worden bewaard om de verhuuropdracht te kunnen uitvoeren. De persoonsgegevens worden, gezien de wettelijke verplichtingen terzake en gezien onze contractuele aansprakelijkheid, minstens 10 jaar bewaard. Standaard houden we uw gegevens voor een periode van 30 jaar bij, maar na 10 jaar kan u vragen om uw gegevens te schrappen.

Vertrouwt u ons de opdracht toe voor het opstellen van een EPC, elektrisch conformiteitsattest, dan worden de nodige persoonsgegevens doorgestuurd naar onze partner. Wordt een huurovereenkomst afgesloten, dan worden die gegevens bewaard die nodig zijn om de huurovereenkomst te kunnen opstellen.

Beslist u dat uw pand op één of meerdere immo-portaalsites wordt gepubliceerd, dan sturen wij naar deze portaalsite enkel de pandgegevens, dus geen contactgegevens, noch andere gegevens van u zelf.

Welke persoonsgegevens verwerken we van de verkoper? In het kader van een verkoopopdracht bewaren we alle gegevens, nodig om de verkoopopdracht te kunnen uitvoeren, zoals pandgegevens, uw identiteit en contactgegevens. We bewaren eveneens bijkomende informatie die wij vernemen aangaande het pand of andere nuttige informatie om een passende koper voor uw pand te zoeken. De persoonsgegevens worden, gezien de wettelijke verplichtingen terzake en gezien onze contractuele aansprakelijkheid, minstens 10 jaar bewaard. Standaard houden we uw gegevens voor een periode van 30 jaar bij, maar na 10 jaar kan u vragen om uw gegevens te schrappen.

Vertrouwt u ons de opdracht toe voor het opstellen van een EPC of elektrisch conformiteitsattest, dan worden de nodige persoonsgegevens doorgestuurd naar onze partner. Wordt een compromis afgesloten, dan worden die gegevens bewaard die nodig zijn om het compromis te kunnen opstellen. Beslist u dat uw pand op één of meerdere immo-portaalsites wordt gepubliceerd, dan sturen wij naar deze portaalsite enkel de pandgegevens, dus geen contactgegevens, noch andere gegevens van u zelf.

Zie verder voor belangrijke informatie omtrent uw mogelijke verantwoordelijkheden als verkoper.

Welke persoonsgegevens verwerken we van de bewoner? In het kader van een verkoop- of verhuuropdracht bewaren we alle gegevens, nodig om de opdracht te kunnen uitvoeren, namelijk uw contactgegevens. Die behouden we tot de opdracht is afgerond. Daarna worden de gegevens verwijderd indien u geen verdere relatie meer heeft met ons kantoor.

Welke persoonsgegevens verwerken we van de prospect? We onderscheiden de prospect die ons benadert en de actief benaderde prospect. Wanneer u ons zelf vrijblijvend benadert met het oog op een eventuele verhuur- of verkoopsopdracht, bewaren we uw identiteit, uw contactgegevens, de informatie die wij verkrijgen omtrent uw pand, en overige informatie die ons toelaat uw pand en de context of de reden van uw contact in te schatten. We doen dit laatste op basis van een gerechtvaardigd belang, met name een efficiënte behandeling van deze vrijblijvende contactname. De gegevens die u ons bezorgt, bewaren wij standaard 2 jaar.

Het kan ook gebeuren dat wij u contacteren, als wij vernemen dat u uw woning mogelijk te koop of te huur stelt of wil stellen. Publiek gemaakte contactgegevens kunnen, conform de GDPR, worden opgeslagen. Wenst u verdere contacten met ons, dan zullen we uw persoonsgegevens behandelen zoals wij doen voor mensen die ons spontaan contacteren. Wenst u niet meer door ons gecontacteerd te worden, of enkel na een bepaalde tijd (bvb. drie maand), dan noteren we dit, en niet meer.

Wat als u tot twee categorieën van betrokkenen hoort? Het kan zijn dat u in de loop van de tijd bij meer dan één categorie van betrokkenen hoort. Zo kan een kandidaat-koper naderhand verkoper worden. In dat geval worden uw persoonsgegevens volgens beide categorieën verwerkt, met eventueel meerdere wettelijke basissen, en wordt de langste opslagperiode aangehouden.

Wat met gegevens, ontvangen van derden, zoals immo portaalsites? Panden, zowel te huur als te koop, kunnen worden gepubliceerd op immo-portaalsites. Immo-portaalsites bevatten mogelijkheden voor zoekopdrachten, en om uw contactgegevens te verzamelen en op te slaan. Met uw toestemming geeft een portaalsite ons uw contactgegevens door, alsook het pand waarin u bent geïnteresseerd.

U krijgt van ons meteen een e-mail met de bevestiging dat wij uw contactgegevens en informatie omtrent het pand waarin u bent geïnteresseerd, hebben ontvangen. Deze e-mail kan een uitnodiging bevatten om uw toestemming te geven om automatisch berichten te ontvangen van gelijkaardige panden.

Wij kunnen u ook automatisch een reeks panden sturen die gelijkaardig zijn aan het pand waarvoor u informatie opvroeg. Dit omdat veel klanten dat op prijs stellen. In dat geval kan u steeds met 1 klik uitschrijven.

Historische gegevens. Historische gegevens zijn persoonsgegevens die in onze databank zitten van vóór 25 mei 2018, datum van inwerkingtreding van de GDPR. Voor die personen met wie we een overeenkomst hebben lopen of waarvoor we een wettelijke verplichting hebben tot het bewaren van persoonsgegevens, blijven we die persoonsgegevens uiteraard bewaren. Voor de overige persoonsgegevens, die ofwel op basis van toestemming ofwel op basis van het gerechtvaardigd belang in onze bestanden zijn bewaard, is het meestal moeilijk of onmogelijk om te achterhalen op welke basis we deze persoonsgegevens bewaren. Een onderneming heeft twee manieren om dit aan te pakken. Een eerste wijze is iedereen in dit bestand een e-mail sturen om te vragen om de toestemming tot het gebruik van persoonsgegevens te vernieuwen of te bevestigen. In dat geval worden enkel de persoonsgegevens van hen die effectief hebben toegestemd, behouden. Een tweede wijze is de verwerking van de persoonsgegevens te beschouwen als een gerechtvaardigd belang. In dat geval heeft bij elk contact de betrokkene de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking en zal deze beëindigd worden. Elk van deze manieren kan worden gecombineerd met een opkuisoperatie van oude klantgegevens.

Wij hebben gekozen voor de tweede wijze van omgaan met historische gegevens. Het spreekt voor zich dat u altijd het recht hebt te vragen dat deze historische persoonsgegevens worden gewist (in afwezigheid van wettelijke verplichtingen en lopende overeenkomsten).

Uw verantwoordelijkheden als verkoper. Het is om meerdere redenen mogelijk dat de verkoopopdracht die u ons hebt toevertrouwd, eindigt zonder de verkoop van uw pand. In dat geval ontvangt u na beëindiging van onze opdracht de lijst van de kandidaat-kopers die uw pand hebben bezocht of ernstige interesse erin hebben getoond. Deze lijst bevat persoonsgegevens van deze kandidaat-kopers, met name naam en voornaam, e-mailadres en het gsm-nummer, dit laatste eventueel gedeeltelijk. Ook als particulier hebt u in verband met die lijst verplichtingen onder de GDPR en bent u verwerkingsverantwoordelijke van deze lijst. U krijgt van ons de toelating de persoonsgegevens op deze lijst gedurende 6 maand na ontvangst te bewaren en in te kijken. Het is u verboden deze persoonsgegevens aan eender wie en op eender welke wijze te communiceren of met eender wie te delen, tenzij met een vastgoedmakelaar met wie u wenst in zee te gaan. Het is u eveneens verboden actief elk contact te zoeken met deze personen. Na 6 maand bent u verplicht deze lijst te vernietigen, alsook elke kopie, scan en foto ervan.

Contact.

Voor vragen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met ons. U kan ons contacteren op volgend adres:

Comprimmo Vastgoed BVBA
Waregemseweg 113
9790 Wortegem-Petegem

Uw rechten als betrokkene. Als betrokkene hebt u een aantal rechten in verband met uw persoonsgegevens. U hebt een recht van inzage van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat u het recht hebt inzage te krijgen van de persoonsgegevens die wij omtrent u bewaren. Noteer dat wij over een periode van één maand beschikken om hierop te antwoorden en dat wij u een bewijs kunnen vragen van uw identiteit vóór we op uw verzoek ingaan. U hebt ook een recht op rectificatie. Dat betekent dat u het recht hebt foutieve persoonsgegevens te laten corrigeren. In dit geval kunnen wij u het bewijs vragen van de juistheid van de gegevens die u aanbrengt. U hebt verder U hebt verder een recht van gegevenswissing. Dat betekent dat u kan vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist. Opgelet, dit is niet altijd mogelijk, met name als wij een wettelijke verplichting hebben om persoonsgegevens te bewaren, als u met ons een contractuele relatie hebt aangegaan, of in andere uitzonderlijke situaties. Het recht op gegevenswissing kan niet worden gebruikt om een lopende overeenkomst te beëindigen. U kan ook bezwaar uiten tegen bepaalde verwerkingen, meer bepaald tegen verwerkingen die wij op basis van ons (niet dwingend) gerechtvaardigd belang uitvoeren. U kan eveneens te allen tijde uw toestemming intrekken voor die verwerkingen waarvoor u uw toestemming hebt gegeven. Zowel wat het bezwaar als de intrekking van de toestemming betreft, zullen wij met de verwerking ophouden, als er geen andere wettelijke basissen zijn die de verwerking vooralsnog nodig maken. U hebt ten slotte ook altijd het recht klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be).

Beveiliging. Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden bovendien op passende manier beveiligd volgens het risico dat hun verwerking inhoudt en waar van toepassing, volgens de specifieke wettelijke vereisten bewaard en beveiligd.

Doorgifte aan derden. We geven uw persoonsgegevens enkel met uw toestemming door aan derden, of of basis van een wettelijke verplichting of een rechterlijke of administratieve beslissingen of zoals hierboven besproken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

Sociale media en andere derden. Op onze website kunnen links voorkomen naar sociale-mediaplatforms of andere diensten van derden. Wij hebben geen vat op hoe deze diensten werken en zijn er dan ook niet verantwoordelijk voor. Evenmin hebben wij invloed op hun privacybeleid en cookiepolicy. Wanneer u uw sociale-mediaprofiel gebruikt, verwerkt de betreffende aanbieder van sociale media uw persoonsgegevens volgens zijn beleid. We raden u aan hun beleid rond persoonsgegevens grondig door te nemen.

Direct marketing. Onder "Direct Marketing" wordt alle rechtstreekse communicatie tussen ons en uzelf verstaan die als doel heeft om u te informeren over producten en diensten of om uw klantenprofiel bij te werken, en die niet valt onder de e-mails, uitgestuurd in het kader van gepersonaliseerde zoekopdrachten voor panden. U kan altijd bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing door in dergelijke email op de uitschrijfknop te drukken of door ons hierover te contacteren.

Wijzigingen aan dit privacybeleid. We streven ernaar dit privacybeleid stabiel te houden. Toch kan het om diverse redenen nodig zijn om uitzonderlijk dit privacybeleid te wijzigen. Controleer daarom deze pagina geregeld op wijzigingen.

Disclaimer van dit privacybeleid. Het is mogelijk dat bepaalde functionaliteit nog niet of nog niet volledig is geïmplementeerd, of anders is geïmplementeerd dan hier beschreven. We aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid. Dit heeft hoe dan ook geen invloed op uw rechten die de GDPR u geeft en die u vanaf 25 mei 2018 kan uitoefenen.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto’s, video’s, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van de Dienst zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren ons of derden toe.

Alle gegevensverzamelingen van de Dienst vallen onder de wettelijke bescherming aangaande databanken, dit zowel wat betreft de structuur als de inhoud.

Wij verlenen iedere gebruiker van de Dienst een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en op ieder ogenblik herroepbare licentie om de Website op één computer te openen, de inhoud van de Dienst weer te geven en indien noodzakelijk te downloaden met als enig doel deze inhoud te raadplegen.

Reproductie van de inhoud is enkel toegelaten onder volgende voorwaarden: de gebruiker mag één kopij van de inhoud van de Dienst afdrukken uitsluitend voor persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat hij daarbij de inhoud op geen enkele manier wijzigt en dat hij alle vermeldingen van auteursrecht en oorsprong van de Website behoudt.

Met uitzondering van het bovenstaande, is het zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van ons verboden om de op of via de Dienst aangeboden informatie en inhoud op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Wij, haar logo, iconen en handelbenamingen vallen onder de wetgeving met betrekking tot naamsbescherming. Zij kunnen niet worden gebruikt in samenhang met enig ander product of dienst op een wijze die mogelijk verwarring kan stichten of op enige wijze ons in diskrediet kan brengen of anderszins benadelen. 

Aangifte van inbreuk op intellectuele eigendom 

Wij beoogt te allen tijde het respect voor intellectuele eigendomsrechten. Houders van deze rechten kunnen te allen tijde ons inlichten indien zijn van oordeel zijn dat wij zelf of een gebruiker van de Dienst van ons zijn of haar recht(en) miskent. Deze meldingen dienen ons via e-mail verstuurd te worden.

Gelieve hierbij duidelijk de inhoud beschermd door intellectuele eigendomsrechten en de URL van de gegeven(s) op de Website die geschonden werd(en) of inbreukmakend is/zijn te vermelden, alsook voldoende gegevens na te laten die ons in staat stellen u te contacteren (adres, e-mailadres, telefoonnummer).

Beperking van aansprakelijkheid

U aanvaardt en verklaart dat wij niet aansprakelijk kan en zal gesteld worden voor enige directe of indirecte schade, incidentele of bijzondere schade, gevolgschade of occasionele schade, inclusief maar niet uitsluitend, te vergoeden schade voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens- of ander onlichamelijke verliezen, ingevolge:

 • Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische dienstverlening of informatie verkregen via de Dienst;

 • Virussen die, ondanks de voorzorgsmaatregelen, voorkomen op de Website;

 • Een fout en/of nalatigheid begaan door werknemers en/of aangestelden van ons, behoudens eventuele deontologische aansprakelijkheid bij inbreuk op de plichtenleer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars.

 • Frauduleuze vervalsing van gegevens door derden, ingevolge niet toegelaten binnendringen van de Website;

 • Verklaringen of gedragingen van een derde op de Website;

 • De onmogelijkheid om de Dienst te gebruiken;

 • Niet toegelaten toegang tot of wijziging van uw transmissie of gegevens;

Andere voorwaarden

Indien wij enig recht of een bepaling (voortvloeiend) uit deze AGV niet uitoefent, betekent dit in geen geval dat wij afstand doet van dat recht of die bepaling.

Ingeval één of meerdere aspecten van deze AGV, geheel of gedeeltelijk onafdwingbaar (lijken), raakt dit niet aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

In het geval van een conflict tussen deze AGV en mogelijke bijzondere voorwaarden van toepassing op bepaalde diensten geleverd door ons, al dan niet via de Dienst, dan zullen die bijzondere voorwaarden van toepassing zijn.

De huidige AGV worden beheerst door Belgisch recht.

Partijen komen overeen dat, in het geval van een betwisting met betrekking tot de Dienst (inclusief de huidige AGV), enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarbinnen het vastgoedkantoor gelegen is bevoegd zijn.

Acties - promoties

De tijdelijke promoties waarop men kan inschrijven zijn steeds onderworpen aan specifieke voorwaarden:

 • De promoties waarvoor men zich inschrijft is niet cumuleerbaar met een andere promotie.

 • De promoties zijn gelimiteerd in aantal en enkel geldig bij inschrijving tussen vooraf bepaalde datums.

 • Comprimmo Vastgoed kan op ieder moment een promotie vroegtijdig stopzetten of beslissen deze niet langer toe te passen.

 • Enkel bij het verkrijgen van een standaard verkoopbemiddelingsopdracht voor een onroerend goed met een termijn van 6 maanden & vergoedbaar bij effectieve verkoop van het onroerend goed via Comprimmo Vastgoed binnen de voorziene bemiddelingstermijn waarbij het volwaardig commissieloon werd verkregen.

 • Bijkomstige voorwaarden van promoties zijn hieronder terug te vinden:

  • Asbestattest: Verkoop van het onroerend goed met een minimum verkoopprijs van 350.000€

  • EPC & keuring elektriciteit: Verkoop van het onroerend goed met een minimum verkoopprijs van 300.000€

Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan zal de kostprijs voor het opmaken van het desbetreffende keuringsattest afzonderlijk verrekend worden.

bottom of page